Nemovité věci

Prohlídka nemovitých věcí se obvykle neorganizuje - u jednotlivých dražeb odkazujeme na podrobnější informace ve znaleckém posudku a případně na zveřejněné fotografie.

Dražby nemovitých věcí a podílů v bytových družstvech provádí soudní exekutor většinou elektronicky prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz

Dražby se může zúčastnit jen osoba, která

  1. není ze zákona z možnosti se zúčastnit dražby vyřazena, což je typicky povinný, manžel(ka) povinné(ho) zaměstnanci soudu, soudního exekutora apod,
  2. složila dražební jistotu,
  3. je registrována na dražebním portálu a prokázala svou totožnost příslušným formulářem.

Složení dražební jistoty

Jistotu lze zaplatit na účet soudního exekutora v bance Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 5550355001/5500, s variabilním symbolem, který odpovídá spisové značce exekuce předmětné dražby, a specifickým symbolem, který odpovídá rodnému číslu (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; k zaplacené jistotě lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že došla na účet soudního exekutora. V hotovosti do pokladny soudního exekutora lze jistotu zaplatit pouze v případě, že nepřesahuje částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, a to po předchozí telefonické domluvě.


Registrace a prokázání totožnosti

Pro registraci viz ZDE.

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu exdrazby.cz  (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je dostupný na dražebním portálu (po přihlášení !!!) v sekci „Uživatel“ (v dané sekci po kliknutí na odkaz „jak prokázat totožnost“). V „Dokladu o prokázání totožnosti“ uvedenou dražitelé své jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození (právnické osoby název, IČ a sídlo).

Podpis Registrovaného dražitele na „Dokladu o prokázání totožnosti“ musí být úředně ověřen, ledaže by totožnost dražitele byla ověřena osobně soudním exekutorem (zaměstnancem soudního exekutora). V případě právnické osoby, obce, vyššího územně správního celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ustanovení § 21, 21a nebo 21b o.s.ř., jejíž oprávnění jednat za daný subjekt musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena. V případě, že je tak činěno prostřednictvím zástupce, musí být dále doložena úředně ověřená plná moc tohoto zástupce.

V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů dle ustanovení § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne ověření jeho podpisu ke dni zahájení této dražby starší 6 měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat doručí Registrovaný uživatel správci serveru některým z těchto způsobů:

  1. vložením do svého uživatelského účtu na www.exdrazby.cz v části "elektronické prokázání totožnosti"
  2. osobně v sídle úřadu soudního exekutora.

Další skutečnosti

Usnesení o příklepu:  

Usnesení o příklepu soudní exekutor vydá bezprostředně po ukončení dražby. Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo, a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem.

Usnesení o příklepu soudní exekutor rozešle bez zbytečného prodlení, aby mohla začít běžet lhůta k podání odvolání.

Převzetí nemovitostí:

V exekucích, které počaly běžet před 01.01.2013, je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora.

V exekucích, které počaly běžet po 01.01.2013, je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle ust. § 336ja odst. 1 občanského soudního řádu (ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu mohou 3. osoby navrhnout, že nemovitou věc nabydou formou předražku, byl-li podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku).

Nabytí vlastnictví nemovitostí:

V exekucích, které počaly běžet před 01.01.2013, se vydražitel stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

V exekucích, které počaly běžet po 01.01.2013, se vydražitel stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Vyklizení nemovitostí:

Může nastat situace, že povinný či jiné osoby, které měly právní důvod pro užívání nemovitosti, který s dražbou zaniká, nemovitosti nechtějí předat (nemovitosti vyklidit).

V exekucích, které počaly běžet před 01.01.2013, se nový vlastník nemovitostí musí potom u soudu domáhat žalobou na vyklizení nemovitosti. Pokud žalobě bude vyhověno a nemovitost stále nebude předána, je třeba potom navrhnout výkon rozhodnutí / exekuci vyklizením.

V exekucích, které počaly běžet po 01.01.2013, na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.

Zánik zástavních a obdobných práv:

Zástavní právo zásadně zaniká nabytím právní moci usnesení o rozvrhu vydražené podstaty (cca 3 měsíce po dražbě). O zániku zástavních práv vyrozumívá katastr soudní exekutor, samotný výmaz je potom záležitostí toho kterého katastrálního pracoviště.

Daň z nabytí nemovitých věcí:

Tímto připomínáme, že nabytím nemovitosti je třeba zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí podle příslušných právních předpisů. Toto si zařizuje vydražitel sám.

Vrácení dražební jistoty neúspěšným dražitelům:

Zpravidla do 5 pracovních dnů od konání dražby.

Lhůta pro zaplacení nejvyššího podání:

Obvykle 15 od právní moci usnesení o příklepu. Usnesení o příklepu nabude právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, počítaje od doručení všem účastníkům. Jakmile usnesení o příklepu nabude právní moci (zpravidla měsíc od dražby), je vydražiteli vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o příklepu.

Movité a ostatní věci

Dražby movitých věcí provádíme zpravidla fyzicky, a to buď v sídle úřadu nebo v místě uskladnění movitých věcí. Místo konání je uvedeno vždy v dražební vyhlášce.

Na dražbu je třeba s sebou si vzít platný úřední doklad totožnosti. V případě, že přítomná osoby zastupuje jinou osobu, je třeba mít s sebou úředně ověřenou plnou moc, která zůstane u soudního exekutora a stane se součástí spisu.

Za vydražené movité věci soudní exekutor neručí, tj. nelze uplatnit záruku. Technickou funkčnost umožníme v rámci možností dražených movitých věcí vyzkoušet.

V případě dražeb obchodních závodů (podniků), podílů v obchodních korporacích apod. budou informace vždy zveřejněny v dané dražební vyhlášce, popř. Vám je sdělíme, když nás kontaktujete na některých z našich kontaktech - viz sekce Kontakty.