Pro povinné

Úhradu dluhu je možno provést těmito způsoby:

* Vložením v hotovosti na účet soudního exekutora č. 9516572/0800 a to na pobočkách České spořitelny a.s.(Nezapomeňte uvést svoje jméno a variabilní symbol. Variabilním symbolem je spisová značka Vašeho případu bez lomítka a předčíslí 151 EX.  Příklad: Exekuční věc 151 EX 1/10, variabilní symbol: 110.

* Bankovním převodem na účet soudního exekutora č. 9516572/0800 vedený u České spořitelny a.s. (Nezapomeňte uvést variabilní symbol. Variabilním symbolem je spisová značka Vašeho případu bez lomítka a předčíslí 151 EX.  Příklad: Exekuční věc 151 EX 1/10, variabilní symbol: 110.

* Výjimečně po předchozí telefonické domluvě v hotovosti do pokladny Exekutorského úřadu Praha 7

Soubor ke stažení

Pro oprávněné

Máte-li pravomocný a vykonatelný exekuční titul (vykonatelné rozhodnutí soudu, či jiného orgánu) můžete se obrátit na Exekutorský úřad Praha 7 s exekučním návrhem. Tento návrh se podává přímo k soudnímu exekutorovi. Nedokážete-li sepsat exekuční návrh sami, či máte-li jiné dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Další činnost soudního exekutora

Exekutorský zápis

Exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje a stavu věci: Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci. Tento exekutorský zápis lze využít jako důkaz v soudním řízení. Exekutorský zápis je veřejnou listinou.

Dobrovolné dražby

Exekutor může provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí.

Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu

Soudní exekutor může, podobně jako advokát, zastupovat oprávněného i povinného v exekučním řízení, případně v souvislosti s exekučním řízení.

Úschovy

Soudní exekutor může, podobně jako notář, v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.