Podíl na poz. o velikosti 3802 m2, Džbánov u VM

pozemek.jpeg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
1 374 Kč
Odhadní cena:
2 060 Kč
Kraj:
Pardubický kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci,spoluvlastnický podíl 1/48 na :

-parc.č.518/13 trvalý travní porost o výměře 1315 m2
-parc.č.518/45 orná půda o výměře 1964 m2
-parc.č.518/12 trvalý travní porost o výměře 146 m2
-parc.č. 518/44 orná půda o výměře 377 m2
Dražební jistota:
500 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
5550355001/5500
Variabilní symbol:
15162021
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz